Nationale en Provinciale Filatelistische Verdienste


In 1921 heeft de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen de "NATIONALE MEDAILLE VOOR FILATELISTISCHE VERDIENSTE", een nationale onderscheiding in het leven geroepen.

Die medaille wordt jaarlijks definitief toegekend aan het lid van een bij de Landsbond aangesloten vereniging dat door zijn bedrijvigheid heeft bijgedragen tot de morele en materiële ontplooiing van de filatelie in België. Er kunnen mogelijk meerdere medailles worden toegekend.

 • Nationale Medaille

  Reglement van deze prijs.

  Nationale medaille filatelistische verdienste

  Art. 1. In 1921 heeft de Koninklijke Landsbond der Belgische Postzegelkringen de "NATIONALE MEDAILLE VOOR FILATELISTISCHE VERDIENSTE", een nationale onderscheiding in het leven geroepen.

  Art. 2. Die medaille wordt jaarlijks definitief toegekend aan het lid van een bij de Landsbond aangesloten vereniging dat door zijn bedrijvigheid heeft bijgedragen tot de morele en materiële ontplooiing van de filatelie in België. Er kunnen mogelijk meerdere medailles worden toegekend.

  Art. 3. Tijdens het eerste trimester van ieder jaar worden de kandidaten voorgedragen door de verenigingen die aangesloten zijn bij de Landsbond met het daarvoor bestemde formulier. De voorstellen worden ingediend bij de algemene secretaris van de Landsbond. Voor elke kandidaat wordt een curriculum vitae ingezonden met vermelding van de elementen die zijn verdiensten in de ontplooiing van de filatelie illustreren. Als dit curriculum vitae ontbreekt, wordt de kandidatuur niet in overweging genomen.

  Art.4. Tijdens de Raad van Bestuur in het 2de trimester, wordt de laureaat aangewezen door een kiescollege, samengesteld uit de aanwezige medaillehouders en de effectieve leden. Dit college wordt voorgezeten door de voorzitter of een ondervoorzitter, bijgestaan door de algemene secretaris of zijn adjunct.

  Art. 5. Ieder lid van het kiescollege heeft één stem. Een medaillehouder die effectief lid is beschikt over twee stemmen. De beraadslaging en de stemming van het kiescollege zijn geheim. Het stemmen per volmacht is niet voorzien.

  Art. 6. Om gekozen te worden moet de kandidaat de volstrekte meerderheid behalen van de uitgebrachte stemmen, d.w.z. de helft plus één. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet voor het bereiken van deze meerderheid. Indien deze meerderheid niet in een eerste stemronde wordt behaald, wordt er tot en tweede verkiezingsronde overgegaan. Deze kandidaten in de tweede ronde zijn:

  De twee die het meeste aantal stemmen behaalden De ex-aequo kandidaten in rang 1 van het aantal stemmen De ex-aequo kandidaten in rang 2 van het aantal stemmen, samen met de kandidaat die het hoogste aantal stemmen behaalde. De stemming eindigt vanaf het ogenblik dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen behaalt (rang 1) Een derde stemronde is mogelijk indien de kandidaten na de tweede ronde ex-aequo eindigen in rang 1 van het aantal stemmen. Indien na de derde stemronde deze kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen in rang 1, zal ieder van hen een medaille ontvangen. Indien slechts één kandidaat werd voorgedragen dient er gestemd te worden met ja of neen.

  Art.7. Na ontvangst van de kandidaturen verzendt de algemene secretaris van de Landsbond de uitnodigingen aan de medaillehouders en de effectieve leden tot het bijwonen van het kiescollege, genoemd in artikel 3. De lijst met kandidaten en hun curriculum vitae wordt bij de uitnodiging gevoegd.

  Art. 8. De naam van de laureaat(en) wordt bekend gemaakt via Belgaphil, het trimestrieel bondsblad van de Landsbond. Tijdens de jaarlijkse academische zitting wordt hem of haar (worden hen) de medaille(s) overhandigd.

  Dit aangepast reglement werd goedgekeurd tijdens de Raad van Bestuur van 22 februari 2014 en wordt onmiddellijk van kracht vanaf deze datum.

  De voorzitter de algemene secretaris E. Van Vaeck C. Kockelbergh

 • Titularissen van de Nationale Filatelistische Verdienste in België
  1970 L. DE CLERCQ
  R. VAN COMPERNOLLE
  1971 M. VAN DE MOORTEL
  1972 E. STRUYF
  1973 J. PATON
  R. VAN DEN BERTHE
  1974 F. DE TROYER
  1975 PRINGIERS
  1976 M.R. BODSON
  1977 SCHOCKAERT
  1978 R. REYNAERTS
  1979 E. VAN DEN PANHUYZEN
  1980 R. DEVOS
  1981 G. SCHOLLAERT
  1982 FOUCART
  1983 R. DUHAMEL
  1984 J. VANHINGELAND
  1985 E. VANDENBAUW
  1986 R. STEENWYNCKEL
  1987 R. LEVEQUE
  1988 H. HAVRENNE
  1989 R. OOSTERLYNCK
  1990 J. PEETERS
  1991 W. DE DONCKER
  1992 F. NOTTEBAERT
  1993 A. DECRE
  1994 J. PAPEN
  1995 F. XHAFLAIRE
  1996 M. HANS
  1997 R. SILVERBERG
  1998 A. PIQUER
  1999 ---
  2000 ---
  2001 Marcel VAN DER MULLEN ✝︎
  2002 Luc VAN PAMEL
  2003 Georges GUYAUX
  2004 R. GRAVET
  2005 Walter MAJOR ✝︎
  2006 Serge HAVAUX
  2007 M. LOMBET
  2008 Luk VAN BOGAERT
  2009 Jozef GHYS
  2010 Eddy VAN VAECK
  2011 Donald DECORTE
  2012 Ivan VAN DAMME
  2013 Jan DE BONT
  2014 Hubert CAPRASSE
  2015 Koenraad BRACKE
  2016 Filip VAN DER HAEGEN
  2017 Bernard PÉTERS
  2018 Willy MONFILS
  2019 Roland DE SWAEF
  2020 Johann VANDENHAUTTE
  2021 Francis KINARD
  2022 Robert LISABETH


In 1969 heeft K.L.B.P. de "PROVINCIALE MEDAILLE VOOR FILATELISTISCHE VERDIENSTE" in het leven heeft geroepen.

Deze onderscheiding wordt jaarlijks definitief toegekend aan een lid van een bij de K.L.B.P. aangesloten vereniging dat door zijn bedrijvigheid heeft bijgedragen tot de morele en materiële ontplooiing van de filatelie in zijn provincie.

Stacks Image 632
Tijdens de Academische Zitting van 9 september 2023 in Zaventem werden de Provinciale medailles voor filatelistische verdienste 2022 uitgereikt door de K.L.B.P. voorzitter Filip Van der Haegen.
Voor de Provincie Antwerpen kreeg onze beheerder Wesley Rams de medaille.
 • Provinciale Medaille

  Reglement van deze prijs.

  Provinciale Medaille voor Filatelistische Verdienste

  Art. 1. Deze onderscheiding, die K.L.B.P. in 1969 in het leven heeft geroepen, wordt jaarlijks definitief toegekend aan een lid van een bij de K.L.B.P. aangesloten vereniging dat door zijn bedrijvigheid heeft bijgedragen tot de morele en materiële ontplooiing van de filatelie in zijn provincie.

  Art. 2. In het vierde trimester worden de kandidaten voorgedragen door de verenigingen die aangesloten zijn bij de Landsbond en ingediend bij de secretaris van het provinciale comité. Voor elke kandidaat wordt een curriculum vitae ingezonden met vermelding van de elementen die zijn verdiensten in de ontplooiing van de filatelie illustreren. Als dit curriculum vitae ontbreekt, wordt de kandidatuur niet in overweging genomen. Het provinciale comité blijft verantwoordelijk voor de voorgestelde kandidaten aan het kiescollege.

  Art. 3. Ter gelegenheid van de provinciale vergadering in het eerste trimester van het daarop volgende jaar, wordt de laureaat aangewezen door een kiescollege, samengesteld uit de afgevaardigden van de clubs, aanwezige medaillehouders en de aanwezige leden van het provinciale comité die geen vertegenwoordiger zijn van een club of geen medaillewinnaar. Dit kiescollege wordt voorgezeten door de Provinciale Voorzitter, bijgestaan door de provinciale secretaris.

  Art. 4. Elke afgevaardigde van een club, iedere medaillehouder en ieder aanwezig lid van het provinciale comité dat geen kring vertegenwoordigt of geen medaillewinnaar is, heeft één stem. Een medaillehouder die bovendien afgevaardigde van een club is of aanwezig lid van het provinciaal comité (geen club afgevaardigde) beschikt over twee stemmen. De afgevaardigden van de clubs die de vergadering niet kunnen bijwonen, kunnen zich laten vertegenwoordigen, bij volmacht, door een andere afgevaardigde. De medaillehouders en de leden van het provinciale comité die geen kring vertegenwoordigen, kunnen zich niet bij volmacht laten vertegenwoordigen. Elke afgevaardigde van een kring kan slechts beschikken over max. 2 stemmen. Max. 3 stemmen, indien de medaillehouder beschikt over een volmacht van een andere kring.

  Art. 5. Om gekozen te worden moet de kandidaat de volstrekte meerderheid behalen van de uitgebrachte stemmen, d.w.z. de helft plus één. Blanco en ongeldige stemmen tellen niet voor het bereiken van deze meerderheid. Indien deze meerderheid niet in een eerste stemronde wordt behaald, wordt er tot en tweede verkiezingsronde overgegaan. Deze kandidaten in de tweede ronde zijn:

  De twee die het meeste aantal stemmen behaalden De ex-aequo kandidaten in rang 1 van het aantal stemmen De ex-aequo kandidaten in rang 2 van het aantal stemmen, samen met de kandidaat die het hoogste aantal stemmen behaalde. De stemming eindigt op het ogenblik dat een kandidaat het hoogste aantal stemmen behaalt (rang 1) Een derde stemronde is mogelijk indien de kandidaten na de tweede ronde ex-aequo eindigen in rang 1 van het aantal stemmen. Indien na de derde stemronde deze kandidaten hetzelfde aantal stemmen behalen in rang 1, zal ieder van hen een medaille ontvangen.

  De stemming is geheim.

  Art. 6. De naam van de laureaat(laureaten) wordt(worden) bekend gemaakt onmiddellijk na de stemming en zo snel mogelijk doorgezonden aan de secretaris generaal. Tijdens de Algemene Vergadering van de Landsbond wordt hem of haar (worden hen) de medaille(s) overhandigd.

  Dit reglement treedt in werking vanaf de verkiezingen voor 2015.

  De voorzitter, E. Van Vaeck
  De secretaris C. Kockelbergh

 • Titularissen van de Provinciale Filatelistische Verdienste in de Provincie Antwerpen
  1970 Albert LUYTS
  1971 Jozef PAPEN ✝︎
  1972 L. JANSSENS ✝︎
  1973 JESPERS ✝︎
  1974 Lieven VAN DEN EEDEN
  1975 DAEMS
  1976 J. BUBBE ✝︎
  1977 Georges DE MAEYER ✝︎
  1978 Albert VERHAEGEN ✝︎
  1979 Cecile MELLEN ✝︎
  1980 Eduard VAN DEN BOSCH ✝︎
  1981 Freddy NOTTEBAERT ✝︎
  1982 Willy VERHEECKE
  1983 Paul DE MULDER
  1984 Marcel PANS
  1985 A. DEPRIL ✝︎
  1986 Marcel SELDERSLAGHS ✝︎
  1987 GASPAR GIJSELINK ✝︎
  1988 Frans CLAESSEN ✝︎
  1989 Firmin THYS
  1990 Ronny VAN DER REETH
  1991 Jos LUYCKX ✝︎
  1992 Arthur DOLLÉ ✝︎
  1993 Eddy VAN VAECK
  1994 Walter DEIJNCKENS
  1995 Marcel VAN DER MULLEN ✝︎
  1996 Johan VANHOUTTE
  1997 José ANSELYN ✝︎
  1998 Jozef GHYS
  1999 Roger KEGELS
  2000 Sylvain VERDYCK
  2001 René VAN DER SANDE
  2002 Jozef VAN BEETHOVEN
  2003 Raymond BONGAERTS
  2004 ---
  2005 Edgard MAES
  2006 Els MICHIELSEN
  2007 Willy VAN DYCK ✝︎
  2008 Celeste DE GRAEF
  2009 Louis BAETEN
  2010 Hubert DE BELDER
  2011 Marc SYMENS
  2012 ---
  2013 Luc VAN ROY
  2014 Eugène VAN ROOSBROECK
  2015 Luc IMPENS
  2016 Jozef HEYNS
  2017 Willy BATS ✝︎
  2018 Johan DECOSTER
  2019 Bob DEWAIDE
  2020 Joseph DAEMS
  2021 Stefan BRUYLANTS
  2022 Wesley RAMS

 • Titularissen van de Provinciale Filatelistische Verdienste in alle Provincies